Poemas que conversan: Chus Pato y Erin Moure

Chus Pato (Ourense, 1955) es una de las voces más representativas de la poesía gallega contemporánea. Autora de diez poemarios, publicados entre 1991 y 2013, entre los que destacamos la pentalogía Decrúa, antes método, compuesta por m-Talá (2000), Charenton (2004), Hordas de escritura (2008), Secesión (2009) y Carne de Leviatán (2013). Ha recibido varios premios, como el Losada Diéguez (1997 y 2008) o el Premio da Crítica Española para la poesia galega (2008).

Sus libros han sido publicados en varios países y cuenta con una importante proyección en el ámbito anglosajón. Las traducciones al inglés son de la autoría de la poeta canadiense Erin Moure y abarcan la totalidad de la pentalogía. En español se pueden leer las versiones de Ana Gorría (Hordas de escritura seguido de Seccesión y Carne de Leviatán) de Teresa Arijón y Bárbara Beloch (m-Talá) así como la antología bilingüe Un Ganges de palabras a cargo de Iris Cochón.

 

Erin Moure (Calgary, 1955) ha publicado dieciséis libros de poesía y uno de ensayo, ha traducido quince poemarios del francés, gallego, castellano y portugués al inglés. Sus publicaciones recientes incluyen Insecession (BookThug), una biopoética publicada en un libro con su traducción de Secesión de Chus Pato, y Kapusta (Anansi). En 2016 publicó tres traducciones: My Dinosaur de François Turcot (BookThug), Flesh of Leviathan de Chus Pato (Omnidawn) y New Leaves de Rosalía de Castro (Small Stations). En 2017, Wesleyan University Press nos EEUU publicará Planetary Noise: The Poetry of Erín Moure, y en el mismo año aparecerá su traducción de Paraguayan Sea de Wilson Bueno (Nightboat). Moure vive en Montreal.

 

A continuación incluimos un poema de Chus Pato, «Ecuación», traducido al español por Ana Gorría, y la respuesta de Erin Moure, eco o resonancia, traducido por Clara Vives.

 

ECUACIÓN

         A meniña, esta meniña, despedida case cara á adolescencia, aínda na nenez.
Un tabique sepáralle a cabeza dos pés dos proxenitores, pero non está no leito; fronte á cómoda traza signos estraños. A cómoda, o armario, se cadra unha mesa… todos estes móbeis son de estilo colonial, de verniz claro / veñen dos ebanistas da ribeira, da ribeira vermella, do maquis.
A meniña, esta meniña, quere escribir, non sabe, por iso traza signos estraños.
Quizais cando a meniña desexa escribir a mesa redonda co seu pano de liño bordado e o caderno non están; a meniña está fronte á cómoda, o lugar da mesa baleiro; na parede, en ovalo ou mandorla ou amígdala os sete ananiños de Walt Disney e no centro Brancaneves.

É un sétimo andar
é a primeira noite da súa vida.

         Non sabe que para escribir necesita un impacto, trata, trata de traer a aquela outra que se mantivo en perigo, vibrar na que padeceu esa primeira insurrección. A maxia non é eficaz, extenúase, continúa. Non hai nada no cuarto que lle poida provocar a conmoción. Non, nin fóra.

        Está sentada preto dun balcón, hai un prado, non é un prado, a ábsida dunha catedral. Un animal, na cidade, a ábsida, os animais subindo a rúa Bedoia desde a feira do San Lázaro. Na cidade, os animais ateigando as rúas da cidade: as bostas / era un día claro que escampa logo de chover: “non, non lembro esa escritura, ela tampouco lembra, ese poema” (autora), “non, non sei se sobre a mesa hai un caderno, non sei se hai unha mesa, un oco por tras, no espello, a parede… non, non podo entrar, non son omnisciente, pero as miñas condicións laborais melloraron, traballo pola miña conta, non dependo da autora, non teño a menor idea, non sei se o caderno está sobre a mesa” (narradora).

        O caderno, a mesa, seguramente se correspondan cun tempo futuro; daquela o papel da parede terá tons castaños e rosados, daquela unha librería mínima / negra; algunhas das follas do caderno son de papel milimetrado, é un caderno confeccionado artesanalmente

artesanalmente?
–queremos dicir que non é un produto que se atope nas papelerías.

        Si, encolouno ela; como, cando decidiu ese caderno de papel milimetrado?

        Apenas escritura, palabras que se inscriben no deshabitado. Si, é por causa do pai, porque el o utiliza, o papel milimetrado. Eu diría obxectos de escritura marcan territorio.
Os guindastres, a chuvia, o río, as árbores / as árbores, o río, o rostro / son fértiles para o texto que é un ceo e tamén a terra.
A meniña ergue a mirada cara ao rostro do pai, xiran nun dancing de beiramar, bailan.

 

ECUACIÓN
La niña, esta niña, despedida casi hacia la adolescencia, todavía en la niñez.
Un tabique le separa la cabeza de los pies de los progenitores, pero no está en el lecho; frente a la cómoda traza signos extraños. La cómoda, el armario, tal vez una mesa… todos estos muebles son de estilo colonial, de barniz claro / vienen de los ebanistas de la ribera, de la ribera roja, de los maquis.
La niña, esta niña, quiere escribir, no sabe, por eso traza signos extraños.
Quizás cuando la niña desea escribir la mesa redonda con su paño de lino bordado y el cuaderno no están; la niña está frente a la cómoda, el lugar de la mesa vacío; en la pared, en el ovalo o mandorla o amígdala los siete enanitos de Walt Disney y en el centro Blancanieves.

Es un séptimo piso
es la primera noche de su vida.

        No sabe que para escribir necesita un impacto, trata,trata de traer a aquella otra que se mantuvo en peligro, vibrar en la que padeció esa primera insurrección. La magia no es eficaz, se extenúa, continúa. No hay nada en el cuarto que le pueda provocar conmoción. No, nadie fuera.

Está sentada cerca de un balcón, hay un prado, no es un prado, el ábside de una catedral. Un animal, en la ciudad, el ábside, los animales subiendo la calle Bedoia desde la feria de San Lázaro. En la ciudad, los animales llenando las calles de la ciudad: las boñigas / era un día claro que escampa después de llover: “no, no recuerdo esa escritura, ella tampoco recuerda, ese poema” (autora), “no, no sé si sobre la mesa hay un cuaderno, no sé si hay una mesa, un hueco por detrás del espejo, la pared… no, no puedo entrar, no soy omnisciente pero mis condiciones laborales mejoraron, trabajo por mi cuenta, no dependo de la autora, no tengo la menor idea, no sé si el cuaderno está sobre la mesa” (narradora)

El cuaderno, la mesa, seguramente se corresponden con un tiempo futuro: por aquel entonces el papel de la pared tendrá tonos castaños y rosados, de aquel entonces una librería mínima / negra; algunas de las hojas de cuaderno son de papel milimetrado, es un cuaderno confeccionado artesanalmente

– artesanalmente?

– queremos decir que no es un producto que se encuentre en las papelerías.

        Si, lo pegó ella; ¿cómo?¿cuando decidió ese cuaderno en papel milimetrado?

 

Apenas escritura, palabras que se inscriben en lo deshabitado. Si, es por causa del padre, porque el lo utiliza, el papel milimetrado. Yo diría objectos de escritura marcan territorio.
Las grúas, la lluvia, el río, los árboles / los árboles, el río, el rostro / son fértiles para el texto que es un cielo y también la tierra.
La niña levanta la mirada hacia el rostro del padre, giran en un dancing de orillamar, bailan.

        (Traducción de Ana Gorría)

EQUATION

We sleep in vigorous grasses. How does vernacular text critique and heal that divisioun? Wherever the prairie touch (sic) is rhetoric. This is the first of a number of sentences. There is slippage in the commentary tradition itself. The verbal correspondence is obvious. Inventio is a doscovery (sic) by Romans of what is already there to be discovered. Rhetoric is practical in preaching. Amplification and abbreviation achieve difference from the source and are tools of the translator. The needs and injuries of rhetoric had changed. The rhetroical (sic) system of the seven circumstances of Hermagorus shifted. Such an analysis neglects the continuing force of grammar. If the language of this translation is too cumbersome let us bear in mind. The pupils should learn to parapharse (sic) Aesop’s Fables. on one hand, this program specifies restraint. Arrangement, style, delivery and memory. These are the parts of rhetoric. Indebted as we are to Ovid. Latin is a techincally (sic) superior language. Commentaries resituate the text through paraphrase and subsume it. The relationship between model and copy resembles that between Philology and Mercury. Each are systems variables for the pose of thought. This is analogous to Todorov’s excellent insight.

In this legal sense of common as opposed to owned
Communia does not mean owned by all...
But claimed by none...
So much a motive…
Love’s games would embrace…
A version by an anonymous translator…
Combines Ovid’s structure…

        Is this the framework of cultural rivalry? How do we misplace texts like teeth in terms of vibrancy? My Life is a book by American Lyn Hejinian not by Canadian Erín Moure or Galician Chus Pato. You cause all things to dwell together is a translation from a medieval text. The problem with interpretation arose with the next passage. Di cile est proprie communia dicere has proved one of the most contraversial (sic) lines of Latin literature. Not even the most modern of commentators can agree and it has given rise to the most irreconcilable of interpretations. Let us now turn to a particular textual case. The ideal literary translation seeks to erase the cultural gap. Do not complicate translation with cultural rupture. The creek rose up to the heavens and we took on its waters our tiny little paper boat and wooden oar made from the trunk of a beech tree. The narrator is located in a complex relationship to the auctores. Chaucer imitated French love poetry. Love’s games embrace and kiss without covetousness. In supplying an anterior structure of reference, allegoresis radically alters the status of narration which can be read as an integument or veil, a wrap or shawl for philosophy. Pliny the Younger recommends this exercise. The rolling plank, the saw, the side plank, with variations, for stabilizing the midsection.

Ligaments strengthen if they are stretched.
And in this way a young girl learns to read.

 

ECUACIÓN

Dormimos entre hierbas vigorosas. ¿De qué manera el texto vernáculo critica y cura esa divisioun? Dondequiera que sea que el contacto pradera (sic) es la retórica. Esta es la primera de una gran cantidad de frases. Hay un deslizamiento en la propia tradición de comentar. La correspondencia verbal es obvia. Inventio es un descubrimiento (sic) de los Romanos de lo que ya está ahí para ser descubierto. La retórica es práctica en la predicación. La amplificación y la abreviatura logran diferencia con respecto a la fuente y son herramientas de la traductora. Las necesidades y las heridas de la retórica habían cambiado. El sistema retórico (sic) de las siete circunstancias de Hermágorus se desplazó. Tal análisis descuida la fuerza continua de la gramática. Si el lenguaje de esta traducción es demasiado engorroso tengámoslo en cuenta. Los alumnos deberían aprender a parafrasear (sic) las Fábulas de Esopo. Por un lado, este programa especifica la contención. Disposición, estilo, elocución y memoria. Estas son las partes de la retórica. En esto estamos en deuda con Ovidio. El Latín es un lenguaje técnicamente superior. Los comentarios resitúan el texto a través de paráfrasis y lo subsumen. La relación entre el modelo y la copia se asemeja a la que existe entre Filología y Mercurio. Cada una son variables sistemáticas para la postura del pensamiento. Esto es análogo a la excelente perspectiva de Tódorov.

En este sentido jurídico de común en oposición a apropiado
Communia no significa propiedad de todos
Sino reclamado por nadie
Tanto un motivo…
Los juegos del amor abrazarían…
Una versión por un traductor anónimo…
Combina la estructura de Ovidio…

 

¿Es esto el marco de la rivalidad cultural? ¿Cómo podemos colocar mal los textos como dientes en términos de vitalidad? Mi Vida es un libro de la estadounidense Lyn Hejinian no de la canadiense Erin Moure o la gallega Chus Pato. Tú haces que todas las cosas se hospeden juntas en una traducción de un texto medieval. El problema con la interpretación surgió con el siguiente trozo. Difficile est proprie communia dicere ha resultado ser una de las frases más conversibles (sic) de la literatura latina. Ni siquiera el más moderno de los comentadores puede estar de acuerdo y ha dado lugar a las interpretaciones más irreconciliables. Pasemos ahora a un caso textual particular. La traducción literaria ideal pretende borrar la brecha cultural. No compliques la traducción con la ruptura cultural. El arroyo se elevó hasta los cielos y sus aguas inundaron nuestro pequeño barquito de papel y el remo de madera hecho de un tronco de haya. La narradora se encuentra en una relación compleja con los “auctores”. Chaucer imitaba las cántigas francesas de amor. Los juegos de amor se abrazan y se besan sin codicia. En el suministro de una estructura anterior de referencia, la allegoresis altera radicalmente el estado de la narración que puede ser leído como un integumento o velo, una envoltura o un chal para la filosofía. Plinio el Joven recomienda este ejercicio. La plancha rodante, la sierra, la plancha lateral, con variaciones, para la estabilización de la zona media del cuerpo.

Los ligamentos se refuerzan si se estiran.
Y de esta manera una niña aprende a leer.

(Traducción de Clara Vives)

Share this postDeja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies